Strona główna

Ideą powstania Stowarzyszenia na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber" była pomoc w nauce języka angielskiego dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych.

W dniu 15 marca 2011 roku dołączyliśmy do grona organizacji pozarządowych działających na mocy ustawy o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r, Nr 79 poz. 855 z póź. zm). Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie ,,Chaber’’ prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.)

Od września 2011 roku prowadzimy Świetlicę Socjoterapeutyczną „Chaberek”. Początkowo świetlica mieściła się w lokalu przy ul. Nowogrodzkiej 10, a od listopada 2012 roku siedzibą świetlicy jest lokal nr 1, przy ul. Aleje Ujazdowskie 37 w Warszawie.